American Car Show, Tuning Car Show, Classic Car Show, Custom Truck Show, MC Heaven & Motorsport 2022!

FHRA 50 vuotta juhlanäyttely!

15.-17.4.2022 Helsingin Messukeskus!

The Coronavirus made us do it!

American Car Show 2021 siirtyy vuoteen 2022! – The Coronavirus made us do it!

American Car Show 2021 on päätetty siirtää perinteiselle paikalle pääsiäiseen 2022! Toivomme, että kaikki näyttelyyn ilmoittautuneet ovat tukemassa FHRA:n toimintaa ja tulevaisuutta jatkossakin! Toivomme, että kaikki näytteilleasettajat ovat valmiit siirtämään näyttelypaikkansa taas pääsiäiseen 2022!

Olemme tulleet Messukeskuksen kanssa yhteistuumin päätökseen uudesta ajankohdasta, joka on pääsiäinen 15.-17.4.2022. Onneksemme ison toimijan kanssa asiat on saatu järjestymään! Koemme, että tässä tilanteessa ole muuta vaihtoehtoa.

Messukeskus Helsinki on saanut ensimmäisenä pohjoismaisena tapahtumatalona COVID 19 -sertifikaatin tunnustuksena esimerkillisestä työstä koronaturvallisuuden hyväksi. Sertifikaatin on myöntänyt kaupallisten tilojen turvallisuuteen erikoistunut kansainvälinen sertifiointi- ja konsultointiyritys SAFE Asset Group.

Olemme valmiit järjestämään tapahtumamme terveysturvallisesti Messukeskuksen kanssa.

Tulemme olemaan yhteydessä kaikkiin yhteistyötahoihin tästä muuttuneesta tilanteesta ja toivomme vahvaa tukea jälleen meistä riippumattomasta tilanteesta.

Kaikki näyttelyyn jo hyväksytyt ajoneuvot ja kerhot ovat tervetulleet ensi vuoden juhlanäyttelyyn! FHRA viettää 50-vuotisjuhlavuottaan ja se tulee olemaan näyttelymmekin kantava teema.
Jos ajankohta ei teille käy niin, ilmoitattehan siitä meille. Uutta ilmoittautumista ei tarvitse tehdä tulevaa näyttelyä varten!

Viime kesän parempi tautitilanne ja rokotusten kasvava määrä antaa toivoa tapahtumajärjestämiselle. We will cruise again! We will meet again!

Kiitos ymmärryksestäsi ja kärsivällisyydestäsi!

Näemme näissä merkeissä ensi vuoden pääsiäisenä!

American Car Show, Tuning Car Show, Classic Car Show, Custom Truck Show, MC Heaven & Motorsport 2022! FHRA 50 vuotta juhlanäyttely!

15.-17.4.2022 Helsingin Messukeskus!

Yhteydenotot:
FHRA Marketing Oy / Finnish Hot Rod Association FHRA ry
Helsinki-Malmin lentoasema
00700 Helsinki

Puhelin: 0207 430 750
sähköposti: info@fhra.fi

Esko Raisvuo, toimitusjohtaja – esko.raisvuo@fhra.fi

—————————————————————————————

American Car Show 2021 flyttar till 2022! – Coronavirus fick oss att göra det!

American Car Show 2021 har beslutat att flytta till en traditionell plats för påsken 2022! Vi hoppas att alla som har anmält sig till showen stöder FHRA: s verksamhet och framtid! Vi hoppas verkligen att alla utställare är redo att flytta sitt utställningsutrymme igen till påsk 2022!

Vi har dock kommit tillsammans med Messukeskus för att besluta om ett nytt datum, det vill säga påsk 15-17 april 2022. Lyckligtvis har saker ordnats med den stora spelaren! Vi anser att det inte finns något annat alternativ i denna situation.

Messukeskus, Mässcentrum Helsingfors har som första evenemangsarrangör i Norden fått COVID-19 certifikatet som ett erkännande för exemplariskt arbete för koronasäkerhet. Certifikatet har tilldelats av SAFE Asset Group, ett internationellt certifierings- och konsultföretag som specialiserat sig på säkerhet i kommersiella utrymmen.

Vi är redo att ordna våra evenemang på ett säkert sätt med Messukeskus.

Vi kommer att ha kontakt med alla partners om denna förändrade situation och vi hoppas på starkt stöd i denna svåra och oberoende situation.

Alla fordon och klubbar som redan är godkända för utställningen är välkomna till nästa års firandeutställning! FHRA firar sitt 50-årsjubileum och kommer att bli huvudtemat för vår utställning.
Om detta inte är fallet för dig, vänligen meddela oss. Ingen ny registrering krävs för den kommande showen!

Den förbättrade sjukdomssituationen förra sommaren och det växande antalet vaccinationer ger hopp för att evenemanget ska organiseras. Vi kommer att kryssa igen! Vi kommer träffas igen!

Tack för din förståelse och tålamod!

Vi kommer att se i dessa tecken nästa år vid påsk!

American Car Show, Tuning Car Show, Classic Car Show, Custom Truck Show, MC Heaven & Motorsport 2022! FHRA 50-årsjubileumsutställning!

15.-17.4.2022 Messukeskus, Mässcentrum Helsingfors!

Kontakt:
FHRA Marketing Oy / Finnish Hot Rod Association FHRA ry
Helsingfors-Malmi flygplats
00700 Helsingfors

Telefon: 0207 430 750
e-post: info@fhra.fi

Esko raisvuo, VD och koncernchef – esko.raisvuo@fhra.fi

—————————————————————————————

American Car Show 2021 moves to 2022! – The Coronavirus made us do it!

The American Car Show 2021 has decided to move to a traditional date for Easter 2022! We hope that all those who have registered for the show are supporting and willing to help us in the future!  We sincerely hope that all exhibitors will be ready move their exhibition space again for Easter 2022!

We have come to a joint decision with the Helsinki Messukeskus Expo and Convention Centre on a new date, which is Easter 15-17 April 2022. Fortunately, things have been sorted out with the big player! We feel that there is no other option in this situation.

As the first Nordic event organiser, Messukeskus Helsinki, Expo and Convention Centre has received a COVID-19 certificate in recognition of exemplary work for Covid-19 safety. The certificate has been awarded by SAFE Asset Group, an international certification and consulting company specialising in the security of commercial premises.

We are ready to organize our events in a safe way with the Exhibition Center.

We will be in contact with all our partners on this changed situation and we hope for strong support in this difficult situation.

All vehicles and clubs already approved for the show are welcome to next year’s celebration show! FHRA is celebrating its 50th anniversary and will be the main theme of our exhibition.
If this is not the case for you, please let us know. No new registration is required for the upcoming show!

The improved disease situation last summer and the growing number of vaccinations give hope for the event to be organized. We will cruise again! We will meet again!

Thank you for your understanding and patience!

We will see next year at Easter!

American Car Show, Tuning Car Show, Classic Car Show, Custom Truck Show, MC Heaven & Motorsport 2022! FHRA 50th anniversary exhibition!

15.-17.4.2022 Helsinki Messukeskus Expo and Convention Centre

Contact:
FHRA Marketing Oy / Finnish Hot Rod Association FHRA ry
Helsinki-Malmi Airport
00700 Helsinki

Phone: 0207 430 750
e-mail: info@fhra.fi

Esko raisvuo, CEO – esko.raisvuo@fhra.fi


American Car Show 2021 siirtyy! – The Coronavirus made us do it!

American Car Show 2021 on päätetty siirtää elokuulle 2021! Toivomme, että kaikki näyttelyyn ilmoittautuneet ovat tukemassa FHRA:n toimintaa ja tulevaisuutta! Toivomme hartaasti, että kaikki näytteilleasettajat ovat valmiit siirtämään näyttelypaikkansa elokuulle 2021.

Pitkittyneen koronapandemian aiheuttamat tapahtumajärjestämisen vaikeudet vain jatkuvat. Koronaviruspandemia on johtanut ennennäkemättömään tilanteeseen, johon kukaan ei ole osannut varautua. Olemme kuitenkin päässeet Messukeskuksen kanssa sopimukseen uudesta ajankohdasta, joka on 13.-15.8.2021. Messukeskuksen omat suuret tapahtumat, kuten MP-Messut ja Vene -messut on jo siirretty kevään ajalta tulevaisuuteen tai korvattu verkkotapahtumilla. Onneksemme ison toimijan kanssa asiat on saatu järjestymään!

Tulemme olemaan yhteydessä kaikkiin yhteistyötahoihin tästä muuttuneesta tilanteesta ja toivomme vahvaa tukea tässä vaikeassa ja meistä riippumattomasta tilanteesta.

Kaikki näyttelyyn jo hyväksytyt ajoneuvot ja kerhot ovat tervetulleet ensi elokuun näyttelyyn! Jos ajankohta ei teille käy niin, ilmoitattehan siitä meille. Uutta ilmoittautumista ei tarvitse tehdä tulevaa näyttelyä varten!

Tämä hyvin poikkeuksellinen maailmantilanne on pistänyt kaiken aivan uudelle mallille, mutta pysytään positiivisella mielellä. Viime kesän parempi tautitilanne antaa toivoa tapahtumajärjestämiselle. Valoa onneksi näkyy tunnelin päässä ja toivommekin, että tauti on nitistetty loppukesään mennessä.
We will cruise again! We will meet again!

Kiitos ymmärryksestäsi ja kärsivällisyydestäsi!

Näemme näissä merkeissä ensi vuoden elokuussa!

American Car Show, Tuning Car Show, Classic Car Show, Custom Truck Show, MC Heaven & Motorsport 2021! Uutuutena Mopo Tuning!

13.-15.8.2021 Helsingin Messukeskus!

T. American Car Show näyttelytoimikunta


American Car Show 2021 flyttar! – Coronavirus fick oss att göra det!

American Car Show 2021 har beslutats att flytta till augusti 2021! Vi hoppas att alla som har anmält sig till showen stöder FHRA: s aktiviteter och framtid! Vi hoppas verkligen att alla utställare är redo att flytta sin plats till augusti 2021.

Svårigheterna med att organisera händelser orsakade av en långvarig koronapandemi fortsätter bara. Coronaviruspandemin har lett till en aldrig tidigare skådad situation som ingen har kunnat förbereda sig för. Vi har dock nått en överenskommelse med utställningscentret på ett nytt datum som är 13-15 augusti 2021. Utställningscentrets egna stora evenemang, som MP-Messus och Vene-mässorna, har redan skjutits upp från våren till framtiden eller ersatts av online-evenemang. Lyckligtvis har saker sorterats med den stora spelaren!

Vi kommer att ha kontakt med alla partners om denna förändrade situation och vi hoppas på starkt stöd i denna svåra och oberoende situation.

Alla fordon och klubbar som redan är godkända för utställningen är välkomna till nästa års utställning! Om detta inte är fallet för dig, vänligen meddela oss. Ingen ny registrering krävs för den kommande showen!

Denna mycket exceptionella världssituation har injicerat allt i en helt ny modell, men en är fortfarande positiv. Den bättre sjukdomssituationen förra sommaren ger hopp för att organisera evenemanget. Lyckligtvis syns ljus i slutet av tunneln och vi hoppas att sjukdomen kommer att nitas av sensommaren.

Vi kommer träffas igen!

Tack för din förståelse och tålamod!

Vi kommer att se dessa skyltar i augusti nästa år!

American Car Show, Tuning Car Show, Classic Car Show, Custom Truck Show, MC Heaven & Motorsport 2021! Moped Tuning som en nyhet!

13-15.8.2021 Helsingfors mässcenter!

American Car Show Exhibition Committee


American Car Show 2021 postponed! – The Coronavirus made us do it!

The American Car Show 2021 has been decided to move to August 2021! We hope that all those who have registered for the show are supporting and willing to help us in the future!  We sincerely hope that all exhibitors will be ready move their exhibition space to August 2021.

The difficulties of organizing events caused by a prolonged corona pandemic are only continuing. The coronavirus pandemic has led to an unprecedented situation for which no one has been able to prepare. However, we have reached an agreement with the Helsinki Messukeskus Expo and Convention Centre
on a new date, which is 13-15 August 2021. The Helsinki Messukeskus Expo and Convention Centre’s own major events, such as the MP-Messu and Vene fairs, have already been postponed from the spring to the future or replaced by online events. Fortunately, things have been sorted out with the big player!

We will be in contact with all our partners on this changed situation and we hope for strong support in this difficult situation.

All vehicles and Clubs already approved for the show are welcome to next August’s show! If this is not the case for you, please let us know. No new registration is required for the upcoming show!

This very exceptional world situation has put everything on a whole new model, but lets stay in a positive mood even though the clouds over our hobby are gloomy! The better disease situation last summer gives hope for organizing the events. Fortunately, light is visible at the end of the tunnel and we hope that the disease will be riveted by the end of summer.

We will cruise again! We will meet again!

Thank you for your understanding and patience!

We will see in August next year!

American Car Show, Tuning Car Show, Classic Car Show, Custom Truck Show, MC Heaven & Motorsport 2021! Moped Tuning as a novelty!

13-15.8.2021 Helsinki Messukeskus Expo and Convention Centre

American Car Show Exhibition Committee


American Car Show 2020 siirtyy! – The Coronavirus made us do it!

American Car Show 2020 on päätetty siirtää pääsiäiselle 2021! Toivomme, että kaikki näyttelyyn ilmoittautuneet ovat tukemassa FHRA:n toimintaa ja tulevaisuutta! Emme ole joutuneet koskaan siirtämään jo vuodesta 1978 asti järjestettyä näyttelyämme, mutta nyt olemme siinä tilanteessa. Toivomme hartaasti, että kaikki näytteilleasettajat ovat valmiit siirtämään näyttelypaikkansa vuodelle 2021.

Tulemme olemaan yhteydessä kaikkiin yhteistyötahoihin tästä muuttuneesta tilanteesta ja toivomme vahvaa tukea tässä vaikeassa ja meistä riippumattomasta tilanteesta.

Kaikki näyttelyyn jo hyväksytyt ajoneuvot ja kerhot ovat tervetulleet ensi pääsiäisen näyttelyyn! Jos ajankohta ei teille käy niin, ilmoitattehan siitä meille. Uutta ilmoittautumista ei tarvitse tehdä ensi kevään näyttelyä varten!

Tämä hyvin poikkeuksellinen maailmantilanne on pistänyt kaiken aivan uudelle mallille, mutta pysytään positiivisella mielellä, vaikka pilvet harrastamisen yllä ovat synkät! We will cruise again! We will meet again!

Kiitos ymmärryksestäsi ja kärsivällisyydestäsi!

Näemme näissä merkeissä ensi vuoden pääsiäisenä!

American Car Show, Tuning Car Show, Classic Car Show, Custom Truck Show, MC Heaven & Motorsport 2021! Uutuutena Mopo Tuning!

2.- 4.4.2021 Helsingin Messukeskuskus!

T. American Car Show näyttelytoimikunta

 


Pääsiäisen American Car Show 2020 siirtyy!

Hallitus on tänään tiedottanut, että suurten massatapahtumien järjestäminen on kielletty korona-virusepidemian puhkeamisen vuoksi toukokuun loppuun. FHRA ja Messukeskus ovat jo keskustelleet mahdollisuudesta siirtää näyttely kesäkuulle. Uusi viikonloppu on 5.- 7.6.2020!

Uusi tilanne ja valtiovallan suositus korona-virusepidemian kanssa johtivat tähän päätökseen. Toivomme luonnollisesti, että kaikki näytteilleasettajamme, työntekijämme sekä vieraamme pysyvät terveinä ja ymmärrämme tilanteen vakavuuden.

Olemme seuranneet tilannetta aktiivisesti ja teemme niin jatkossakin. Toivomme ennen kaikkea, että koronaepidemia saadaan Suomessa hallintaan.

Näyttely tullaan järjestämään 5.- 7.6.2020 Helsingin Messukeskuksessa ja toivomme, että saamme kaikkien kanssa sovittua näyttelyyn liittyvät asiat, niin että saamme järjestettyä hienon näyttelykokonaisuuden ensi kesänä.

Lisätietoja:

FHRA Marketing Oy / Finnish Hot Rod Association FHRA ry

Helsinki-Malmin lentoasema

00700 Helsinki

Puhelin: 0207 430 750
sähköposti: info(@)fhra.fi

TOIMISTO

Eero Kiiskinen, toimitusjohtaja – eero.kiiskinen (@) fhra.fi / 0207 430 751
Kaisa Lökfors – kaisa.lokfors(@)fhra.fi / 0207 430 752
Martti Luoso – martti.luoso (@)fhra.fi / 0207 430 753
Tea Westerlund – tea.westerlund(@)fhra.fi / 0207 430 754
Rita Kemppi – rita.kemppi(@)fhra.fi / 0207 430 755
Toni Erälähde – toni.eralahde(@)fhra.fi / 0207 430 756


Americana SLAM! Wrestling Showcase – American Car Show, Helsingin messukeskus, 10.–12.4.2020

Pääsiäisenä Helsingin messukeskuksen valtaavat American Car Show:n hevosvoimat ja SLAM! Wrestling Finland! Kolmasti päivässä nähtävät ammattipainimatsit takaavat viihtyvyyden koko perheelle.

Kansainvälisessä ottelukavalkadissa nähdään mm. Englannin superlupaus Mariah May, Norjan kehäkonkari Miss Mina, Venäjän armottomin naisottelija Elita, sekä suomalaiset sukujuuret omaava Lexa Valo Saksasta. Ja siinä olivat vasta naiset! Miesten selkäsaunoista vastaavat mm. Unkarin Captain Blake Steamer, Viron oma mörssäri Mikk Vainula, suomalaiset Polar Pekko ja Jami Aalto, sekä Suomen ammattipainiveteraani “The Canadian Rebel” StarBuck ja paljon muita.

Tule mukaan viihtymään koko perheen kera!


 

Scandinavian Hunks tähdet palaavat American Car Show tapahtumaan!

Scandinavian Hunks on ollut etuoikeutettu saadessaan viihdyttää suurta yleisöään jo usean vuoden ajan niin Suomessa, kuin ulkomaillakin ja Hunks onkin yksi show-viihteen kestosuosikki.

Helsingin messukeskuksessa pe 10.4.2020 nähdään ennennäkemätön Scandinavian Hunks show, kun lavalle nousevat Scandinavian Hunks tähtien lisäksi jo vuosien takaa tunnetut ryhmän jäsenet Esko Eerikäinen, Jucci Hellström ja Petri ”Mauno” Ahonen sekä yllätys artistit.

Tule ja koe ennennäkemätön Scandinavian Hunks Show!


American Car Show 2020 – Ilmainen Harresteparkki

Kutsumme kaikki harrasteajoneuvon omistajat pysäköimään ILMAISEKSI Messukeskuksen pohjoisen sisäänkäynnin eteen!

HUOM! Pysäköinti on muuttunut! Pysäköintiä hoitaa puomittomasti Europark. Tarjoamme 24h ilmaisen pysäköinnin harrasteparkissa.

Portilla toimitsijamme antavat hienoimpien harrasteajoneuvojen omistajille koodin ilmaista pysäköintiä varten! Joka päivälle on varattu tilaa rajoitetusti. Tulethan siis ajoissa!

Vaikka talvi jäi täällä etelässä aika laihaksi, kevät ja ajokelit tulee vielä ennen pääsiäistä ja kaikki pääsevät toivottavasti omilla harrasteajoneuvoillaan näyttelyymme!

Suunnitteilla on myös omat palkinnot harrasteparkin parhaimmistolle!

Te harrastajat teette näyttelyn!

American Car Show, Tuning Car Show, Classic Car Show, Custom Truck Show, MC Heaven & Motorsport 2020! Uutuutena Mopo Tuning!

10.-12.4.2020 Helsingin Messukeskuksessa!

Tervetuloa!


American Car Show -hotellitarjous

Vuosittainen American Car Show tuo ihasteltavaksi huippuunsa entisöidyt, klassiset Amerikan autot niin Suomesta kuin maailmaltakin.

Majoituspaketti Holiday Inn Helsinki – Expo -hotelliin

FHRA American Car Show 10.–12.4.2020. Vuoden odotetuin tapahtuma koittaa jälleen. Näe kaikki tapahtumat; American Car Show, Tuning Car Show, Classic Car Show, Custom Truck Show, MC Heaven & Motorsport 2020! Majoitu mukavasti tapahtuman ytimessä, hotellimme sijaitsee Helsingin Messukeskuksen yhteydessä.

Lisämukavuutta messumatkaan tuo Executive-huone, lisämaksu vain 20 € /huone/yö. Huoneessa on suuri King Size -vuode, kylpytakit ja -tossut, muhkeat pyyhkeet, laadukas kylpyhuonevarustelu sekä pullovesi ja suklaa.

Yhden vuorokauden paketti

  • 84 €/yö/hlö/kahden hengen Standard-huoneessa (168 €/yö/huone)
  • 128 €/yö/yhden hengen Standard-huoneessa
  • 94 €/yö/hlö/kahden hengen Executive-huoneessa (188 €/yö/huone)
  • 148 €/yö/yhden hengen Executive-huoneessa

Hintaan sisältyy majoitus valitussa huoneluokassa, runsas aamiaisbuffet, saunan ja kuntosalin käyttö sekä langaton internet-yhteys. Lisäksi pakettiin kuuluu ACS-kokoaikaranneke.

Varaa tästä » 

Kahden vuorokauden paketti

Tarjoushinnat voimassa yövyttäessä vähintään kaksi yötä.

  • 138 €/2 yötä/hlö/kahden hengen Standard-huoneessa (276 €/2 yötä/huone)
  • 226 €/2 yötä/yhden hengen Standard-huoneessa
  • 158 €/2yötä/hlö/kahden hengen Executive-huoneessa (316 €/2 yötä/huone)
  • 266 €/2 yötä/yhden hengen Executive-huoneessa

Hintaan sisältyy majoitus valitussa huoneluokassa, runsas aamiaisbuffet, saunan ja kuntosalin käyttö sekä langaton internet-yhteys. Lisäksi pakettiin kuuluu ACS-kokoaikaranneke.

Varaa tästä »

Amerikkalaisia autokaunottaria esittelevä American Car Show -näyttely on vuosien saatossa laajentunut Suomen suurimmaksi alan harrastajien ja koko perheen tapahtumaksi. Show tarjoaa hämmästeltäväksi huippuunsa entisöidyt, yksityiskohtia myöten viimeistellyt teknisen osaamisen ja käsityötaidon näytteet niin Suomesta kuin kauempaakin maailmalta.

MC Heaven esittelee valtakunnan kauneimmat, tehokkaimmat ja uljaimmat uniikit moottoripyörät.

Tuning Car Show’ssa voi ihastella tuhansien käsityötyötuntien tuloksena syntyneitä sporttisia ja ainutlaatuisista autokaunottaria.

Motorsport on koko moottoriurheilun kokoava tapahtuma – nyt jo kolmatta kertaa.

Classic Car Show – yhteistyössä Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK ry:n kanssa toteutettu näyttely esittelee hienoimmat klassikko-autot ja alan edustajat!

Custom Truck Show tuo näyttelyyn suurta ja komeaa sisältöä esitellen todellisia tuunauksen taidonnäytteitä – esillä hienoimmat rekat ja kuljetuskalustot.

Tarjoushintaisia huoneita on rajoitettu määrä. Ei voi yhdistää muihin etuihin.

Kuva: FHRA ry


Sinustako Miss Hot Rod 2020?

Rakastatko esiintymistä? Oletko luonteeltasi säteilevä ja naurava? Oletko sporttinen, eikä hymysi hyydy tiukassakaan paikassa? Ehkä olet tehnyt jo promoottorin töitä tai haaveilet urasta ihmisten parissa. Osaat käyttää sosiaalista mediaa ja ymmärrät sen tärkeyden nykymaailmassa.

Täysin uudistunut Miss Hot Rod kilpailu etsii tehokasta, iloista ja näyttävää naista edustamaan FHRA:ta ja yhteistyökumppaneita erilaisiin tilaisuuksiin. Miss Hot Rod on perinteikäs pr-tyttö kilpailu, jonka voittajat ovat toimineet monenlaisissa tehtävissä, kuten tv-juontajina, messutyttöinä, vip-tyttöinä, sekä tuote-esittelijöinä.

Tänä vuonna kilpailu on täysin uudistettu, Miss Hot Rod semifinaali pidetään Helsingissä maaliskuussa, josta valitaan Miss Hot Rod finalistit ja heidät julkaistaan silloin medialle ja yleisölle. Finalistien kanssa jatkamme vauhdikasta viikonloppua yhdessä hauskan pidon merkeissä. American Car Show viikonloppu huipentuu finaaliin sunnuntai iltapäivällä. Finalistit yöpyvät koko viikonlopun hotellissa.

Vuonna 2019 saimme merkittävää huomiota medioissa, ylitimme uutiskynnyksen lähes päivittäin Suomen suurimmissa medioissa. Ympäri Suomea olimme kisan aikana esillä yli 90 mediassa, joten julkisuus on taattu.

Luvassa on paljon erilaisia tuotepalkintoja ja lahjakortteja kaikille finalisteille. Tänä vuonna on luvassa upeita palkintoja, niistä tiedotamme somessa kisan aikana.

Nyt voit jo vaikuttaa omalla some-aktiivisuudellasi pääsyyn finalistien joukkoon.

Me odotamme juuri sinun hakemustasi.

Lisää hakemukseesi esittely itsestäsi ja yhteystietosi.

Liitä mukaan myös kasvo- ja kokovartalokuvasi ja Instagram-tilisi

lähetä hakemukset 28.2.2020 mennessä osoitteeseen:

misshotrodofficial@gmail.com

Lisätiedot ja kyselyt: 

misshotrodofficial@gmail.com

Valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Lähde mukaan suureen seikkailuun!

Hakemuksia odottaen: FHRA ja Miss Hot Rod team


American Car Show 2020 liput nyt myynnissä!

American Car Show 2020 -näyttelykokonaisuuden pääsyliput ovat nyt myynnissä!! Aloitamme lipunmyynnin kampanjahinnalla! American Car Show 2020 päivälippuja, 2 päivälippua yhteishintaan 45 €!

Tarjous voimassa jouluun asti!

Nyt on aivan mahtava hetki hankkia liput edullisemmin ennakkoon. American Car Show 2020 liput ovat varmasti myös mieluisa lahja!

Ennakkohinnat ovat muutenkin edullisemmat kuin ovelta! Kannattaa hyödyntää kampanjahinta ja hankkia liput hyvissä ajoin ennakkoon!

Liput ennakkoon nyt tarjoushintaan myy Tiketti ja Messukeskus!

 

American Car Show, Tuning Car Show, Classic Car Show, Custom Truck Show, MC Heaven & Motorsport 2020! More is more!

10.-12.4.2020 Helsingin Messukeskuksessa pääsiäisenä!

Lue lisää näyttelystä!


Ilmoittautuminen ensi kevään näyttelyymme on nyt avoinna!

American Car Show 2020 tulee taas!

American Car Show, Tuning Car Show, Classic Car Show, Custom Truck Show, MC Heaven & Motorsport 2020 näyttelykokonaisuuden suunnittelu ja myynti on jo aloitettu ja avasimme ilmoittautumisen tapahtumaan! 43. näyttely järjestetään tulevana pääsiäisenä 10.-12.4.2020 Helsingin Messukeskuksessa. Tuleva näyttelykokonaisuus järjestetään viime vuoden tapaan kolmipäiväisenä.

Halli ykkösen ollessa musikaalikäytössä muuttaa se hieman hallijakoa, mutta Classic Car Show jatkaa näyttelyosiona kuutoshallissa! Näyttelyssä paikalla upeimmat klassikko -autot ja vintage -kalusto.

Jatkamme Tuning Car Show-tapahtumassa jo paikkansa löytänyttä Custom Truck Show-osiota. Näyttelyssä nähdään hienoimmat rekat ja kuljetuskalustot. Nämä näyttävät ajoneuvot ovat todellisia tuunauksen taidonnäytteitä ja tuovat näyttelyyn suurta ja komeaa sisältöä.

Myyjien siirtäminen halliin kolme oli hyvä veto ja jatkamme sillä vuoden 2020 näyttelyssä. Kaikki myyjät löytyvät keskitetysti samasta tilasta ja antaa näyttelyhalleille enemmän tilaa tuoda aitoa sisältöä näyttelyyn ja samanaikaisesti myyvät puitteet shoppailua haluaville.

FHRA Auction pidetään taas sunnuntaina 12.4.2020 tapahtumanäyttämöllä hallissa kuusi. FHRA Auction on jo totuttuun tapaan sunnuntain suurin ohjelmanumero, ja ajoneuvot ovat huudettavissa jo ennakkoon verkossa! FHRA Auction huipentuu livehuutokauppaan näyttelyssämme!

American Car Show, Tuning Car Show, Classic Car Show, Custom Truck Show, MC Heaven & Motorsport 2020!

10.-12.4.2020 Helsingin Messukeskuksessa!

Kuinka ilmoittaudut:

Ilmoittautuessasi näyttelyyn valitset ensin roolin, jolla ilmoittaudut. Sen jälkeen valitaan kategoria tai näyttelyosio, jonne toivot ajoneuvosi menevän. Liitä mukaan hyvä, mielellään vaakasuuntainen kuva tai kaksi ajoneuvostasi. Kuvien maksimimäärä on viisi. Näyttelytoimikunta seuraa ilmoittautumisia jatkuvasti ja hyväksyvät ajoneuvoja pitkin talvea kevään näyttelyyn.

Jos anot kilometrikorvausta tai majoitusta, merkkaathan osoitteeksesi näyttelyyn tuotavan ajoneuvon kotiosoitteen, kiitos!

FHRA jäsenkerhot ovat etusijalla, kun kerhopaikkoja jaetaan ja näyttelypaikat heille ovat ilmaisia!

Kerhoille tiedoksi, että kerhon tulee ilmoittautua ensin ja vasta sen jälkeen ilmoitetaan kerhon osastolle toivotut ajoneuvot. Kerho-osastoille otetaan maksimissaan kuusi ajoneuvoa. Jos haluatte neuvotella suuremmasta osastosta, olethan jo hyvissä ajoin yhteydessä näyttelypäällikkö Martti Luosoon, martti.luoso (@)fhra.fi / 0207 430 753

Jos ilmoittautumisen kanssa on vaikeuksia, ota ihmeessä yhteyttä toimistoomme. Autamme mielellämme!

Toimisto on avoinna ma – to 10-16, pe 10-15
Puhelin: 0207 430 750
sähköposti: info(@)fhra.fi

Ilmoittautuminen löytyy TÄÄLTÄ!

Tehdään yhdessä upea näyttelykokonaisuus! TERVETULOA!